Send your endorsments and articles to webmaster@eritreana.com


ኽቡራት ተኸታተልቲ መርበብና፡ ደም ዝተኸፍለሉ ባርነት ዘርእስታ መጽሓፍ ብኣቶ ረዘነ ሃብተ ዝተሓትመት ኮይና ኣብ መፈለምታ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ብሜጋ ቤት ማሕተም ተሓቲማ ኣብ ከተማ መቐለ ተመሪቓ። እዛ መጽሓፍ ብትግርኛን ኣምሓርኛን ዝተሓትመት ክትከዉን እንከላ፡ ብእንግሊዝ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ተሓቲማ ንዕዳጋ ክትቀርብ እያ። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ትሽየጥ ከምዘላ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ከም'ዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናብ ወጻኢ ሃገራት ክሽየጥ ተሓሲቡ ዝተሓትመ ኣስታት ዓሰርተ ሺሕ ዝኸዉን ቅዳሕ ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ከንዉጽኦ ስለዘይከኣልና ኣብ ደገ ከነሕትሞ ተገዲድና ኣለና። እቲ ዘገርም እታ መጽሓፍ ኣብ ዉሽጢ ኢትዮጵያ ንኽትሽየጥ ዝኸልከለ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ የለን፡ ኮይኑ ግን ንምንታይ ንደገ ክትወጽእ ከምዝተኸልከለት መልሲ ክህብ ዝኽእል ሓላፊ ኣይተረኽበን። እዛ መጽሓፍ ካብ ኢትዮጵያ ወጺኣ ናብ ደገ ዘሎ ኣንባቢ ንከይትባጻሕ ብምግባሮም ንግዚኡ ምትዕንቓፍ ዝተፈጠረ ክኸዉን እንከሎ፡ ኮይኑ ግን ኣብ ደገ ብምሕታም ነቲ ጸገም ፍታሕ ተገይሩሉ ይርከብ ምስተወደኤ ድማ ብዝተፈላለዩ መገድታት ናብ ኣንበብቲ ክንዝርግሓ ኢና።

Tigrigna